Användarvillkor

Senaste uppdatering av Användarvillkoren 20201207

Nedan anges användarvillkoren (”Användarvillkoren”) enligt vilka du kan använda webbplatsen www.firstcamp.se , www.smartstay.se samt vår mobilapplikation First Camp (”Tjänsterna”), antingen som besökare eller som medlem i medlemsklubben First Camp Club (”Medlemsklubben”). Vänligen läs dessa villkor innan du börjar använda Tjänsterna. Din användning av någon del av Tjänsterna visar att du godkänner dessa Användarvillkor och Användarvillkoren blir därigenom ett bindande avtal mellan dig och First Camp Sverige AB (”Vi” eller ”Oss”). Om du inte accepterar Användarvillkoren ska du sluta använda Tjänsterna omedelbart.

First Camp Sverige AB, org. nr. 556618-9873 är ett svenskt företag med adress ERIK DAHLBERGSALLÉN 15, 115 20 Stockholm. Erbjudande och tjänster som kommuniceras och erbjuds via vår hemsida www.firstcamp.se , www.smartstay.se och vår mobilapplikation First Camp tillhandahålls antingen av First Camp Sverige AB eller något av dess koncernbolag i Danmark, Norge eller Sverige (nedan gemensamt ”First Camp Bolagen”) beroende på campingplats.

1. INTEGRITET OCH SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER

Vänligen notera att Vi hanterar information om dig i enlighet med vår integritetspolicy. Genom att använda Tjänsterna godkänner du detta och garanterar att alla uppgifter om dig är korrekta. Vår integritetspolicy finner du här.

2. IMMATERIALRÄTTIGHETER

2.1 Vårt innehåll

Vi äger eller är licensinnehavare till alla immaterialrättigheter till Tjänsterna, inklusive all mjukvara som används i samband med Tjänsterna och allt dess innehåll, inklusive, men ej begränsat till, text, redaktionellt innehåll, databaser, layout, operativsystem, foton, bilder, videos, ljud, kartor, logotyper, varumärken och information (gemensamt ”Innehållet”).

Vi upplåter en personlig, icke-exklusiv, internationell, ej överlåtbar, begränsad och återkallelig licens att använda Tjänsterna enbart för privat bruk på dator eller mobil enhet under tiden du använder Tjänsterna.

Om inte annat särskilt anges enligt Användarvillkoren eller följer av tillämplig tvingande lagstiftning får Tjänsterna eller Innehållet, helt eller delvis, inte kopieras, reproduceras, återanvändas, tillgängliggöras, överföras, bearbetas, översättas, användas för att skapa bearbetade verk, säljas, överlåtas, underlicenseras, bakåtkompileras (”reverse engineering”) eller helt eller delvis distribueras i något medium.

2.2 Ditt innehåll

Genom Tjänsterna kan du komma ges möjlighet att generera, posta, ladda upp, mata in, lämna in eller tillgängliggöra text, redaktionellt innehåll, foton, bilder, grafik, videos, ljud, meddelanden, logotyper, varumärken och annat material av varje slag (gemensamt “Ditt Innehåll”).

Du behåller äganderätten till Ditt Innehåll. Genom att generera, posta, ladda upp, mata in, lämna in eller tillgängliggöra Ditt Innehåll genom Tjänsterna upplåter du till Oss och våra dotterbolag en internationell, kostnadsfri, icke-exklusiv, underlicensierbar och överlåtbar licens att använda, reproducera, tillgängliggöra, publicera, bearbeta, formatera, utnyttja och översätta Ditt Innehåll i valfritt medium, i den utsträckning som tillämplig tvingande lagstiftning tillåter, i samband med Tjänsterna. Licensen gäller utan tidsbegränsning, såvida inte Ditt Innehåll innehåller personuppgifter, i vilket fall villkoren i vår integritetspolicy blir tillämpliga.

3. DINA SKYLDIGHETER

3.1 Användarinnehåll och uppförande

Du är och förblir under alla omständigheter ensam ansvarig för användningen av Tjänsterna och för allt Ditt Innehåll.

Du accepterar att inte använda något av Ditt Innehåll eller Tjänsterna för olagliga eller olämpliga syften inklusive men inte begränsat till att:

  • posta, tillhandahålla mata in, ladda upp, lämna in eller på annat sätt tillhandahålla Ditt Innehåll till Tjänsterna på ett sätt som strider mot allmän ordning och moral eller är olagligt, hotfullt, trakasserande, våldsamt, kränkande, skadligt för andra, vilseledande, nedsättande, obscent, ärekränkande, förolämpande, pornografiskt, inkräktande på annans privatliv, hatiskt, rasistiskt, diskriminerande eller på annat sätt stötande eller främjar eller uppmuntrar olaglig verksamhet;
  • posta tillhandahålla, mata in, ladda upp, lämna in eller på annat sätt tillhandahålla Ditt Innehåll till Tjänsterna på ett sätt som bryter mot lagar eller regler eller gör intrång i tredje parts rätt inklusive upphovsrätt, varumärkesrätt, rätten till företagshemligheter, patent, immaterialrätt, integritetsskydd eller personrätt eller egendom;
  • posta tillhandahålla, mata in, ladda upp, lämna in eller på annat sätt tillhandahålla ”spam”, reklam, oombedd eller otillåten reklam eller någon annan form av erbjudande via Tjänsterna;
  • använda virus, tidsinställda bomber, cancelbot-filer, sabotageprogram, maskar, destruktiva program, defekter, trojanska hästar, skadade filer eller annan programvara, filer eller program ägnade att störa, förstöra, begränsa eller försämra den normala funktionen av Tjänsterna, servrarna eller nätverken kopplade till Tjänsterna;
  • skada eller försöka skada barn på något sätt;
  • skapa en falsk identitet i syfte att förleda andra;
  • använda teknik, automatiska system såsom robotar, webbspindlar eller sökrobotar eller andra medel för att samla eller få åtkomst till otillåtet innehåll eller utrymmen som inte är offentliga;
  • använda, verktyg för datautvinning, robotar eller liknande verktyg för samling och utvinning av data;
  • försöka testa, undersöka eller analysera sårbarheten av system eller nätverk kopplade till Tjänsterna eller bryta mot säkerhets- eller verifieringsåtgärder;
  • marknadsföra eller erbjuda varor eller tjänster till försäljning för kommersiellt syfte.

Vi granskar inte Ditt Innehåll på Tjänsterna. Vi förbehåller Oss dock rätten, men åtar Oss inte skyldigheten, att granska Ditt Innehåll och att efter eget gottfinnande ta bort hela eller delar av Ditt Innehåll som strider mot Användarvillkoren. Vi granskar och kontrollerar inte heller kommunikation som sker mellan användare på Tjänsterna. Vi ber dig informera Oss om du identifierar något olagligt innehåll.

Överträdelse av Användarvillkoren kan medföra en varning och/eller omedelbar avstängning av kontot utan förvarning och utan begränsning av Vår rätt att vidta eventuella rättsliga åtgärder.

3.2 Ditt ansvar

Du är helt och hållet ansvarig för att hålla dit lösenord och hemligt. Vi ansvarar inte för tredje parts användning av ditt konto. Du ansvarar för alla aktivitet som sker genom ditt konto. Vi uppmuntrar dig att använda ett säkert lösenord och regelbundet ändra lösenord för att begränsa risken för obehörig användning av ditt konto.

Du är och förblir under alla omständigheter ensam ansvarig för Ditt Innehåll som du överför till Tjänsterna, din användning av Tjänsterna och alla aktiviteter som sker genom ditt konto. Du är därmed ansvarig att vidta ordentlig konfigurering och vidta alla lämpliga åtgärder för att bibehålla adekvat säkerhet och skydd samt vidta säkerhetskopiering av Ditt Innehåll, inklusive din egen data och/eller mjukvara lagrad på din dator och/eller mobila enhet, för att skydda dig mot attacker.

Du godkänner att du på eget ansvar och risk får åtkomst till, laddar ned eller erhåller på annat sätt information, material eller data vid användning av Tjänsterna samt att du är ensam ansvarig för skada på ditt datorsystem eller förlust av data som orsakas av nedladdning av sådan information, material eller data.

Du måste själv tillhandahålla all utrustning (inklusive dator, mobil enhet, etc.) i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive men ej begränsat till immaterialrättslig lagstiftning, för att få åtkomst till och använda Tjänsterna.

Du är ansvarig för all åtkomst till Tjänsterna genom din internetuppkoppling och för att informera möjliga andra användare av din internetuppkoppling om dessa Användarvillkor.

4. VÅRA SKYLDIGHETER

Vi eftersträvar att ha Tjänsterna tillgängliga i skälig omfattning, men vi åtar oss inget ansvar för det fall att Tjänsterna från tid till annan är otillgänglig och vi garanterar inte att din tillgång till Tjänsterna kommer att vara oavbruten, i rätt tid och utan fel.

Tillgång till Tjänsterna kan när som helst stängas av, tillfälligt eller permanent, när som helst och utan förvarning. Vi kan också införa restriktioner för hur någon del av Tjänsterna används, av vilket skäl som helst.

Vi garanterar inte att Tjänsterna är kompatibel med all hård- eller mjukvara som du använder. Vi kan ändra eller uppdatera Tjänsterna och allt dess innehåll utan att informera dig.

Tjänsterna tillhandahålls av Oss endast i informationssyfte. Även om rimliga ansträngningar vidtas för att säkerställa att Innehållet i Tjänsterna är aktuell, fullständig och uppdaterad erbjuder Vi Tjänsterna utan garantier. Du accepterar att du använder Tjänsterna på egen risk.

Du godkänner att (i) Tjänsterna inte är fri från fel eller virus, (ii) anslutning till Tjänsterna medför en risk som finns vid all anslutning och överföring på Internet och i mobila nätverk, särskilt vad avser dataöverföringshastighet, informationssökning, konsultationssvarstid samt teknisk prestanda, (iii) Vi har inte kontroll över tredje mans nätverk eller webbsidor som du kan få åtkomst till vid användning av Tjänsterna, och (v) Vi avsäger oss alla garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier avseende tillfredsställande kvalitet och anpassning för syfte eller behov av Innehållet och Tjänsterna.

I den utsträckning annat inte följer av tvingande lagstiftning är vi inte ansvarig för (i) skada, förlust eller eventuella konsekvenser till följd av användning av Tjänsterna eller dess Innehåll, eller för Ditt Innehåll som du tillhandahåller på Tjänsterna, eller (ii) för indirekt skada eller förlust eller skada på grund av utebliven vinst, intäkter, användning eller data orsakad av användning eller drift av Tjänsterna.

5. TREDJE PARTS WEBBSIDOR

Tjänsterna och kommunikation du mottar från Tjänsterna kan innefatta länkar till tredje parts webbsidor.

Du accepterar att Vi inte i något fall är ansvarig för information, innehåll, produkter, tjänster eller material som är tillgängligt på tredje parts webbsidor och inte heller för skada orsakad av åtkomst eller användning av sådan information, innehåll, produkter, tjänster eller material.

6. SEPARATA VILLKOR FÖR UTHYRNING MM

Vid hyra av stugor eller campingtomt mm via Tjänsterna regleras ditt avtalsförhållande med First Camp Sverige AB eller annat First Camp Bolag genom separata bokningsvillkor. Aktuella bokningsvillkor hittar du på bokningssidan. Du måste vara minst 18 år för att hyra stugor eller campingtomt genom Tjänsterna.

7. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR MEDLEMSKLUBBEN

Vi tillhandahåller medlemskap i en Medlemsklubb via Tjänsterna. Medlemsklubben är kostnadsfritt och medför att du kan ha fördel av erbjudanden, kampanjer och information relaterad till Medlemsklubben.

Du kan behöva skapa ett konto hos Oss för att få åtkomst till medlemskap i Medlemsklubben. Det är frivilligt att bli medlem i Medlemsklubben. Villkor för Medlemsklubben finner du här. Du måste vara minst 18 år för att bli medlem i Medlemsklubben.

8. ÖVERLÅTELSE

Du samtycker till att Vi kan överlåta eller delegera våra rättigheter eller skyldigheter under Användarvillkoren till tredje part.

9. BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Skulle någon bestämmelse i Användarvillkoren eller del därav befinnas ogiltig, eller av någon anledning overkställbar, ska detta inte innebära att Användarvillkoren i dess helhet är ogiltiga.

10. ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Vi kan komma att ändra eller uppdatera Användarvillkoren från tid till annan. Ändringar i Användarvillkoren träder i kraft när de ändrade Användarvillkoren har publicerats via Tjänsterna. Fortsätter du att använda Tjänsterna efter publiceringar av ändringar, innebär det att du accepterar de ändrade Användarvillkoren. Vid ändringar som erfordrar ditt medgivande enligt tvingande lagstiftning kommer Vi att informera dig via Tjänsterna och söka ditt medgivande.

11. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Användarvillkoren ska tolkas och regleras av svensk rätt. Tvister avgöras av svensk domstol.